Avem 45 vizitatori și nici un membru online

Luni 10 Decembrie 2018

(Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport)
Orice încălcare a reglementărilor anti-doping săvârsită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă si/sau unei competiŃii sportive, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obŃinute în acea competiŃie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
Sportivii străini sunt sancŃionaŃi numai în cazul în care participă la o competiŃie sportivă si/sau manifestare sportivă organizată pe teritoriul României.
Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping si se sancŃionează ca atare, următoarele fapte:
I. prezenŃa unei substanŃe interzise sau a metaboliŃilor acesteia, ori a markerilor ei, în proba biologică provenită de la un sportiv;
II. utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanŃă interzisă sau o metodă interzisă;
III. deŃinerea de substanŃe si/sau de metode interzise.
se sancŃionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă:
- de 2 ani, la prima abatere
- suspendarea pe viaŃă, la cea de a doua abatere.
IV. refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe după
primirea invitaŃiei la controlul doping, în conformitate cu reglementările antidoping,
sau evitarea în alte feluri a prelevării probelor
V. falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping
se sancŃionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă:
- de 2 ani, la prima abatere
- suspendarea pe viaŃă, la cea de a doua abatere
VI. traficarea oricărei substanŃe si/sau metode interzise
VII. administrarea sau tentativa de a administra o substanŃă interzisă oricărui
sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra oricărui sportiv ori asistarea,
instigarea sau orice formă de complicitate referitoare la orice încălcare a
reglementărilor anti-doping
se sancŃionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă:
- de minimum 4 ani, la prima abatere
- suspendarea pe viaŃă, la a doua abatere.
VIII. încălcarea reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea
sportivului pentru controalele doping în afara competiŃiei, prin nedeclararea de
către sportiv a informaŃiilor necesare despre locurile unde poate fi găsit si
neparticiparea la efectuarea controalelor doping în afara competiŃiei planificate pe
baza dispoziŃiilor legale în vigoare
perioada de suspendare va fi de minimum 3 luni si maximum 2 ani,
conform Normelor metodologice de organizare si efectuare a controlului
doping.
Următoarele fapte vor fi sancŃionate direct cu suspendarea pe viaŃă din
activitatea sportivă:
· orice încălcare a reglementărilor anti-doping când aceasta presupune
implicarea unui sportiv minor;
· orice încălcare a reglementărilor anti-doping de către un membru al
personalului asistent al sportivului minor.
Potrivit prevederilor capitolului XIII din Legea nr.227/2006 privind prevenirea si
combaterea dopajului în sport, constituie infracŃiuni următoarele:
I. Procurarea, distribuirea, oferirea, vânzarea, deŃinerea fără drept ori
administrarea de substanŃe interzise sportivilor constituie infracŃiune si se
pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei
(RON) la 10.000 lei (RON).
II. Prescrierea sau administrarea de substanŃe interzise sportivilor de către medici
constituie infracŃiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 4 ani sau cu
amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON).
În cazul săvârsirii faptelor prevăzute mai sus se sesizează si Colegiul Medicilor
din România.
III. Îndemnul prin orice mijloace la consumul de substanŃe interzise în vederea
sporirii capacităŃii de performanŃă, dacă este urmat de executare, constituie
infracŃiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de
la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON).
Dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este închisoarea de la două luni
la 2 ani sau amendă de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Constituie circumstanŃe agravante următoarele împrejurări si situaŃii:
a) săvârsirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi,
atribuŃii în prevenirea si combaterea dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substanŃe sau proceduri interzise
unui sportiv minor;
c) săvârsirea faptei împreună cu un minor;
d) săvârsirea faptei de către o persoană care îndeplineste o funcŃie ce implică
exerciŃiul autorităŃii publice, iar fapta a fost săvârsită în exercitarea acestei
funcŃii.
Dacă infracŃiunile prevăzute sunt săvârsite în condiŃiile vreuneia dintre
circumstanŃele agravante enumerate, maximul special al pedepselor se
majorează cu o treime.

Publicitate