Avem 65 vizitatori și nici un membru online

Duminică 9 Decembrie 2018

LISTA INTERZISĂ - 2010
STANDARDUL INTERNAłIONAL
Textul oficial al Listei Interzise va fi menŃinut de către AMAD si va fi publicat în limbile engleză si franceză. În cazul existenŃei vreunei contradicŃii între versiunea în limba engleză si cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.
Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2010.
LISTA INTERZISĂ PE 2010 CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
Valabilă de la 1 ianuarie 2010
Toate substanŃele interzise vor fi considerate „substanŃe specifice”, cu excepŃia substanŃelor din clasele S1, de la S2.1 la S2.5, S4.4 si S6.a si a metodelor interzise M1, M2 si M3.
SUBSTANłE INTERZISE S1. AGENłI ANABOLICI
AgenŃii anabolici sunt interzisi.
1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)
a. SAA exogeni*, includ:
1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendiona (5α-androst-
1-en-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion
(androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17α-etinil-17β-
hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-chloro-17β-
hidroxi-17α-metilandrosta 1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-
androst-2-en-17 β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol);
fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 β-hidroxi-17α-metil-5α-
androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron(4,17 β-
dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon;
metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol;
metasteron(2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol); metildienolon (17β-hidroxi-
17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron(17β-hidroxi-17α-metil-5α-
androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron(17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă);
metiltestosteron; metribolonă (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-
trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-
dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon;
SUBSTANłE SI METODE INTERZISE PERMANENT
(ATÂT ÎN COMPETIłIE, CÂT SI ÎN AFARA COMPETIłIEI)
3
oximesteron; oximetolon; prostanozol(17β-hidroxi-5α-androstano[3,2-c]pirazol);
quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hidroxi-5α-androst-1-en-3-
onă); tetrahidrogestrinonă (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-onă);
trenbolon, si alte substanŃe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e)
similar(e).
b. SAA endogeni când s-au administrat exogen:
androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-
dionă); dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron
(dehidroepiandrosteron, DHEA); testosteron, precum si următorii metaboliŃi si
izomeri:
5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-
diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β
–diol; androst-4-en-3β,17α –diol; androst-5-en-3α,17α –diol; androst-5-en-
3α,17β–diol; androst-5-en-3β,17α–diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β–
diol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17–dionă); epi-dihidrotestosteron;
epitestosteron; 3α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3β-hidroxi-5α-androstan-17-
onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.
2. AlŃi agenŃi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la:
Clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs),
tibolon, zeranol, zilpaterol.
În această secŃiune:
* „exogen” se referă la substanŃele care nu pot fi produse de organism în mod
natural.
** „endogen” se referă la substanŃele care pot fi produse de organism în mod natural.
S2. Hormoni peptidici, factori de crestere si substanŃe înrudite
Sunt interzise următoarele substanŃe, precum si factorii lor de eliberare:
1. AgenŃi de stimulare a eritropoezei (de ex. Eritropoietina (EPO),
darbepoietina (dEPO), metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA),
hematida)
4
2. Gonadotrofina corionică (CG) si hormonul luteinizant (LH) la bărbaŃi;
3. Tipuri de insulina
4. Corticotrofinele
5. Hormonul de crestere (GH), Factorii de crestere insulino-similari (de
exemplu, IGF-1), Factori de crestere mecanici (MGFs), factorul de
crestere a trombocitelor derivate (PDGF), factori de crestere a
fibroblastelor (FGFs), factori de crestere a endoteliului vascular
(VEGF), factor de crestere a hepatocitelor (HGF), precum si orice alt
factor de crestere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muschilor,
tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei,
capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră;
6. Preparate cu trombocite derivate (ex. plasma îmbogăŃită cu
trombocite, “blood spinning”) administrate pe cale intramusculară. Alte
căi de administrare necesită o declaraŃie de utilizare în concordanŃă cu
Standardul InternaŃional pentru Scutirile de Uz Terapeutic.
si alte substanŃe cu structură chimică sau efect(e) biologic(e) similar(e).
S3. BETA-2-AGONISTI
ToŃi beta-2-agonistii (inclusiv ambii izomeri unde e cazul) sunt interzisi, cu
excepŃia salbutamolului (maxim 1600 micrograme în 24 de ore) si salmeterolului
prin inhalare, care necesită o declaraŃie de utilizare în concordanŃă cu Standardul
InternaŃional pentru Scutirile de Uz Terapeutic.
PrezenŃa salbutamolului în urină într-o concentraŃie mai mare de 1000 ng/mL se
presupune că nu s-a datorat utilizării în scop terapeutic a substanŃei si va fi
considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nu dovedeste pe baza unui studiu
farmacocinetic controlat că rezultatul anormal a fost consecinŃa utilizării unei doze
terapeutice (maxim 1600 micrograme în 24 de ore) de salbutamol inhalat.
5
S4. HORMONI ANTAGONISTI SI MODULATORI
Următoarele clase sunt interzise:
1. Inhibitori de aromatază, incluzând dar nelimitându-se la: aminoglutetimid,
anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-
androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol,
testolactonă.
2. Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) incluzând, dar
nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen.
3. Alte substanŃe anti-estrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen,
ciclofenil, fulvestrant.
4. AgenŃi care modifică funcŃia (funcŃiile) miostatinei, incluzând dar
nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei
S5. DIURETICE SI ALłI AGENłI MASCATORI
AgenŃii mascatori sunt interzisi. Acestia includ:
Diuretice, probenecid, substituenŃi de plasmă (de exemplu, glicerol;
administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil-amidon si
manitol) si alte substanŃe cu efecte biologice similare.
Diureticele includ:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic,
furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu,
bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren si alte substanŃe
cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepŃia
drosperinonei, pamabronului, precum si a dorzolamidei si a brinzolamidei topice,
care nu sunt interzise).
6
O SUT pentru diuretice sau agenŃi mascatori nu este valabilă dacă proba de urină
a sportivului conŃine un diuretic în asociere cu o substanŃă interzisă exogenă la
nivelul pragului de infracŃiune sau sub prag.
METODE INTERZISE
M1. CRESTEREA CAPACITĂłII DE TRANSFER DE OXIGEN
Sunt interzise următoarele:
1. Dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog
sau de produse hematologice (din celule rosii) de orice origine.
2. Cresterea artificială a absorbŃiei, transportului sau eliberării de oxigen,
incluzând dar nelimitându-se la, utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral
(RSR13) si a produselor pe bază de hemoglobină modificată (de exemplu,
înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produsi de hemoglobină microîncapsulată),
cu excepŃia oxigenului suplimentar.
M2. MANIPULAREA CHIMICĂ SI FIZICĂ
1. Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea si
validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping este interzisă.
Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substituŃia urinei
si/sau alterare (de exemplu, proteazele).
2. Infuziile intravenoase sunt interzise, cu excepŃia celor efectuate în mod
legitim în cadrul tratamentului spitalicesc sau investigaŃiilor clinice.
M3. DOPAJUL GENETIC
Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanŃa
sportivă:
1. Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu ADN, ARN).
7
2. Utilizarea de agenŃi biologici sau farmacologici care modifică expresia
genelor.
Sunt interzisi agonistii - Peroxisome Proliferator Activated Receptor ä (PPARä)
(de ex. GW 1516) si agonistii axis PPARä-AMP-activated protein kinase
(AMPK) (de ex. AICAR).
SUBSTANłE SI METODE
INTERZISE ÎN COMPETIłIE
Pe lângă categoriile S1 – S5 si M1 – M3 definite mai sus, următoarele categorii
sunt interzise în competiŃie:
SUBSTANłE INTERZISE
S6. STIMULENTE
Toate stimulentele (inclusiv ambii lor izomeri optici, după caz) sunt interzise, cu
excepŃia derivaŃilor de imidazol, de uz topic si a acelor stimulente incluse în
Programul de monitorizare pe 2010*.
Stimulentele includ:
a) stimulente non-specifice:
Adrafinil, amfepramonă, amifenazol, amfetamină, amfetaminil, benfluorex,
benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină,
cropropamidă, crotetamidă, dimetilamfetamină, etilamfetamină,
famprofazonă, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex,
mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină(D-), p-metilamfetamină,
metilendioxiamfetamină, metilendioximetamfetamină, metilhexanamină
(dimetilpentilamină), modafinil, norfenfluramină, fendimetrazină,
fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prenilamină, prolintan.
Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secŃiune este o substanŃă
specifică.
b) stimulente specifice (exemple):
8
adrenalina**, catină***, efedrină****, etamivan, etilefrină, fenbutrazat,
fencamfamină, heptaminol, izometeptenă, levmetamfetamină, meclofenoxat,
metilefedrină****, metilfenidat, niketamidă, norfenefrină, octopamină,
oxilofrină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fenprometamină,
propilhexedrină, pseudoefedrină*****, selegilină, sibutramină, stricnină,
tuaminoheptan si alte substanŃe cu structură chimică similară sau efect(e)
biologic(e) similar(e).
*Următoarele substanŃe incluse în Programul de monitorizare pe 2010
(bupropiona, cafeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradol, sinefrina) nu
sunt considerate substanŃe interzise.
**Adrenalina asociată cu agenŃii anestezici locali sau administrarea ei locală (de
exemplu nazală, oftalmologică) nu este interzisă.
*** Catina este interzisă când concentraŃia sa în urină este mai mare de 5
micrograme per mililitru.
**** Orice efedrină si metilefedrină sunt interzise, atunci când concentraŃia lor
în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.
***** Pseudiefedrina este interzisă când concentraŃia sa în urină este mai mare
de 150 micrograme per mililitru.
S7. NARCOTICE
Următoarele narcotice sunt interzise:
Buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil si derivatele
lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină,
petidină.
S8. CANABINOIDE
9-tetrahidrocanabinol (THC) natural sau sintetic si canabinoidele similare THC
(de exemplu, hasis, marijuana, HU-210) sunt interzise.
S9. GLUCOCORTICOSTEROIZI
9
ToŃi glucocorticosteroizii sunt interzisi în administrarea pe cale orală, rectală,
intravenoasă sau intramusculară.
Conform Standardului InternaŃional pentru SUT, sportivul trebuie să completeze
o declaraŃie de utilizare pentru glucocorticosteroizii administraŃi intraarticular,
periarticular, peritendinos, epidural, intradermal si prin inhalare, cu excepŃia situaŃiei
de mai jos.
Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afecŃiuni otice, ale cavităŃii
bucale, dermatologice (inclusiv iontoforeza sau fonoforeza), gingivale, nazale,
oftalmologice sau perianale nu sunt interzise si nu necesită nici SUT, nici declaraŃie
de utilizare.
SUBSTANłE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
P1. ALCOOL
Alcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competiŃiilor, în sporturile
menŃionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraŃiei si/ sau
a sângelui. Pragul de infracŃiune doping (valorile hematologice) este 0,10g/L.
• Aeronautică (FAI)
• Tir cu arcul (FITA)
• Automobilism (FIA)
• Karate (WKF)
• Pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul.
• Motociclism (FIM)
• Bowling ninepin si tenpin (FIQ)
• Bărci cu motor (UIM)
P2. BETA-BLOCANTE
Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiŃie, în
următoarele sporturi:
10
· Aeronautică (FAI)
· Tir cu arcul (FITA) (interzise si în afara competiŃiei)
· Automobilism (FIA)
· Biliard si snooker (WCBS)
· Bob (FIBT)
· Petanque (CMSB)
· Bridge (FMB)
· Curling (WCF)
· Golf (IGF)
· Gimnastică (FIG)
· Motociclism (FIM)
· Pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul
· Bowling ninepin si tenpin (FIQ)
· Bărci cu motor (UIM)
· NavigaŃie cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă
· Tir (ISSF, IPC) (interzise si în afara competiŃiei)
· Schi / snowboard (FIS) în sărituri si freestyle (stil liber)
· Lupte (FILA)
Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol,
carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol,
nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Publicitate