Avem 29 vizitatori și nici un membru online

Luni 10 Decembrie 2018

M1. Cresterea capacitătii de transfer de oxigen
Sunt interzise următoarele:
a) dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule rosii) de orice origine;
b) cresterea artificială a absorbŃiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se
la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) si a produselor pe bază de hemoglobină
modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produsi de hemoglobină microîncapsulată).
M2. Manipularea chimică si fizică
a) Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea si validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping, este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substituŃia urinei si/sau alterare.
b) Infuzia intravenoasă este interzisă. Într-o situaŃie medicală acută, în care această metodă este considerată necesară, se va solicita o SUT retroactivă.
M3. Dopajul genetic
Este interzisă utilizarea non-terapeutică de celule, gene, elemente genetice sau modularea expresiei
genetice care au capacitatea de a creste performanŃa sportivă.
SUBSTANłE SI METODE INTERZISE ÎN COMPETIłIE
Pe lângă categoriile S1 - S5 si M1 - M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în
competiŃie:
SUBSTANłE INTERZISE
S6. Stimulente
Toate stimulentele, inclusiv ambii lor izomeri optici (D- si L-), sunt interzise, cu excepŃia derivaŃilor de
imidazol, de uz topic si a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2008*.
Stimulentele includ: adrafinil, adrenalină**, amfepramonă, amifenazol, amfetamină, amfetaminil,
benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, catină***, clobenzorex, cocaină, cropropamidă, crotetamidă,
ciclazodonă, dimetilamfetamină, efedrină****, etamivan, etilamfetamină, etilefrină, famprofazonă,
fenbutrazat, fencamfamină, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, heptaminol,
izometeptenă, levmet-amfetamină, meclofenoxat, mefenorex, mefentermină, mesocarb,
metamfetamină(D-), metilendioxiamfetamină, metilendioximetamfetamină, p-metilamfetamină,
metilefedrină****, metilfenidat, modafinil, niketamidă, norfenefrină, norfenfluramină, octopamină,
ortetamină, oxilofrină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fendimetrazină, fenmetrazină,
fenprometamină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prolintan, propilhexedrină, selegilină,
sibutramină, stricnină, tuaminoheptan si alte substanŃe cu structură chimică similară sau efect(e)
biologic(e) similar(e).
___________
* Următoarele substanŃe incluse în Programul de monitorizare pe 2008 (bupropionă, cafeină, fenilefrină,
fenilpropanolamină, pipradol, pseudoefedrină, sinefrină) nu sunt considerate substanŃe interzise.
** Adrenalina asociată cu agenŃii anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu nazală,
oftalmologică) nu este interzisă.
*** Catina este interzisă când concentraŃia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.
**** Atât efedrina, cât si metilefedrina sunt interzise, atunci când concentraŃia lor în urină este mai mare
de 10 micrograme per mililitru.
Un stimulent care nu este menŃionat în mod expres în această secŃiune va fi considerat substanŃă
specifică numai dacă sportivul poate dovedi că substanŃa poate face obiectul unei încălcări neintenŃionate
a reglementărilor antidoping datorită prezenŃei sale generale în medicamente sau este puŃin probabil să
fie folosit ca agent de dopaj.
S7. Narcotice
Următoarele narcotice sunt interzise: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil si
derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.
S8. Canabinoide
Canabinoidele (de exemplu, hasis, marijuana) sunt interzise.
S9. Glucocorticosteroizi
ToŃi glucocorticosteroizii sunt interzisi în administrarea pe cale orală, rectală, intravenoasă sau
intramusculară. Utilizarea lor necesită aprobarea unei SUT.
Toate celelalte căi de administrare (injecŃii
intraarticulare/periarticulare/peritendinoase/epidurale/intradermice si inhalare) necesită PRSUT, cu
excepŃia celor de mai jos.
Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afecŃiuni dermatologice (inclusiv iontoforeza sau
fonoforeza), otice, nazale, oftalmologice, ale cavităŃii bucale, gingivale sau perianale, nu sunt interzise si
nu necesită nicio formă de SUT.
SUBSTANłE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
P1. Alcool
Alcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competiŃiilor, în sporturile menŃionate mai jos.
Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraŃiei si/sau a sângelui. Pragul de infracŃiune
doping (valorile hematologice) pentru fiecare federaŃie este menŃionat în paranteză:
• aeronautică (FAI) (0,20 g/L);
• tir cu arcul (FITA, IPC) (0,10 g/L);
• automobilism (FIA) (0,10 g/L);
• bowling (competiŃiile IPC) (0,10 g/L);
• karate (WKF) (0,10 g/L);
• pentatlon modern (UIPM) (0,10 g/L),
pentru disciplinele care implică tirul;
• motociclism (FIM) (0,10 g/L);
• canotaj (UIM) (0,30 g/L).
P2. Beta-blocante
Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiŃie, în următoarele sporturi:
• aeronautică (FAI);
• tir cu arcul (FITA, IPC) (interzise si în afara competiŃiei);
• automobilism (FIA);
• biliard (WCBS);
• bob (FIBT);
• bowling (CMSB, competiŃii IPC);
• bridge (FMB);
• curling (WCF);
• gimnastică (FIG);
• motociclism (FIM);
• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;
• popice (FIQ);
• canotaj (UIM);
• navigaŃie cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă;
• tir (ISSF, IPC) (interzise si în afara competiŃiei);
• schi/snowboard (FIS) în sărituri si freestile (stil liber);
• lupte (FILA).
Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol,
bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol,
metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
SUBSTANłE SPECIFICE*
"SubstanŃele specifice" * sunt enumerate mai jos:
• toŃi beta-2 agonistii inhalaŃi, cu excepŃia salbutamolului (liber plus glucuronat) mai mare de 1000
ng/mL si a clenbuterolului (menŃionat la S1.2: alŃi agenŃi anabolici);
• inhibitori de alfa-reductază, probenecid;
• catină, cropropamidă, crotetamidă, efedrină, etamivan, famprofazon, heptaminol, isometeptenă,
levmetamfetamină, meclofenoxat, p-metilamfetamină, metilefedrină, niketamidă, norfenefrină,
octopamină, ortetamină, oxilofrină, fenprometamină, propilhexedrină, selegilină, sibutramină,
tuaminoheptan si orice alt stimulent care nu este menŃionat la secŃiunea S6, pentru care sportivul
stabileste că îndeplineste condiŃiile descrise în S6;
• canabinoidele;
• toŃi glucocorticosteroizii;
• alcoolul;
• toate beta-blocantele.
___________
* "Lista interzisă poate cuprinde substanŃe specifice care pot fi subiectul încălcărilor fără intenŃie ale
reglementărilor antidoping, datorită utilizării lor pe scară largă în produsele medicamentoase, sau a căror
utilizare în scop de dopaj este mai puŃin probabilă." O încălcare a reglementărilor antidoping implicând
astfel de substanŃe poate avea drept rezultat reducerea sancŃiunii, cu condiŃia ca "sportivul să poată
dovedi că utilizarea unei astfel de substanŃe specifice nu a fost menită să mărească performanŃa
sportivă".
AGENłIA MONDIALĂ ANTIDOPING
PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE 2008*
Următoarele substanŃe sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2008:
1. stimulente: a) numai în competiŃie: bupropion, cafeină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol,
pseudoefedrină, sinefrină;
b) în afara competiŃiei: adrafinil, adrenalină, amfepramonă, amifenazol, amfetamină, amfetaminil,
benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină, ciclazodonă, dimetilamfetamină,
etilamfetamină, etilefrină, fenbutrazat, fencamfamină, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex,
furfenorex, mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină (D-), metilenedioxiamfetamină,
metilenedioximetamfetamină, metilfenidat, modafinil, norfenfluramină, parahidroxiamfetamină, pemolină,
pentetrazol, fendimetrazină, fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prolintan, stricnină;
2. narcotice: numai în competiŃie: raportul morfină/codeină.
___________
* Codul AMAD (4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu alŃi semnatari si guverne, va stabili un
program de monitorizare referitor la substanŃele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD
doreste să le monitorizeze astfel încât să se detecteze modalităŃile de utilizare gresită în sport."

Publicitate