Avem 41 vizitatori și nici un membru online

Luni 10 Decembrie 2018

Utilizarea oricărui medicament trebuie să se limiteze la indicaŃii justificate medical.
SUBSTANłE SI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIłIE, CÂT SI ÎN AFARA COMPETIłIEI)
SUBSTANłE INTERZISE S1. AgenŃi anabolici
AgenŃii anabolici sunt interzisi.
1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)
a) SAA exogeni* includ: 1-androstendiol (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă
(5alfa-androst-1-ene-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion
(androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17alfa-etinil-17beta-hidroxiandrost-4-
eno[2,3-d]isoxazol); dehidro-clormetiltestosteron (4-chloro-17beta-hidroxi-17alfa-metilandrosta 1,4-dien-3-
onă); desoximetiltestosteron (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17 beta-ol); drostanolon; etilestrenol (19-
nor-17alfa-pregn-4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 beta-hidroxi-17alfa-metil-5alfaandrostano[
2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17 beta-dihidroxiandrost-4-en-3-onă);
mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (17beta hidroxi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-onă);
metandriol; metasteron (2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-on-17beta-ol); metildienolon (17betahidroxi-
17alfa-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17beta-hidroxi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-
en-3-onă); metilnortestosteron (17beta-hidroxi-17alfa-metilestr-4-en-3-onă); metiltrienolon (17betahidroxi-
17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); metiltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-
norandrostendionă (estr-4-ene-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon;
oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol ([3,2-c]pirazol-5alfa-etioalocolan-17betatetrahidropiranol);
quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17beta-hidroxi-5alfa-androst-1-en-3-
onă); tetrahidrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-onă); trenbolon si alte substanŃe cu
structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).
b) SAA endogeni**:
androstendiol (androst-5-ene-3beta,17beta-diol); androstendionă (androst-4-ene-3,17-dionă);
dihidrotestosteron (17beta-hidroxi-5alfa-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA);
testosteron, precum si următorii metaboliŃi si izomeri:
5alfa-androstan-3alfa, 17alfa-diol; 5alfa-androstan-3alfa, 17beta-diol; 5alfa-androstan-3beta, 17alfadiol;
5alfa-androstan-3beta, 17beta-diol; androst-4-ene-3alfa,17alfa-diol; androst-4-ene-3alfa,17beta-diol;
androst-4-ene-3beta,17alfa-diol; androst-5-ene-3alfa,17alfa-diol; androst-5-ene-3alfa,17beta -diol;
androst-5-ene-3beta,17alfa-diol; 4-androstendiol (androst-4-ene-3beta,17beta -diol); 5-androstendion
(androst-5-ene-3,17-dion); epi-dihidrotestosteron; 3alfa-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona; 3beta-hidroxi-
5alfa-androstan-17-ona; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.
În cazul în care un steroid anabolic androgen poate fi produs de organism în mod natural, se va
considera că o probă conŃine o astfel de substanŃă interzisă, în cazul în care concentraŃia unei astfel de
substanŃe interzise sau a metaboliŃilor ori markerilor ei si/sau orice alt/alte raport (rapoarte) relevant(e) din
proba sportivului depăseste într-o asemenea măsură domeniul valorilor identificate în mod normal la
oameni, încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene. Nu se va
considera că o probă conŃine o substanŃă interzisă în niciunul dintre cazurile în care sportivul dovedeste

că respectiva concentraŃie a acelei substanŃe interzise sau a metaboliŃilor ori a markerilor ei, precum
si/sau rapoarte relevante din proba sportivului se pot atribui unei stări fiziologice sau patologice.
În toate cazurile, precum si indiferent de concentraŃie, proba sportivului va fi considerată a conŃine o
substanŃă interzisă, iar laboratorul va raporta un rezultat pozitiv dacă, pe baza oricărei metode analitice
precise (de exemplu, IRMS), poate arăta că substanŃa interzisă este de origine exogenă. În acest caz nu
mai este necesară o investigaŃie ulterioară.
Dacă este înregistrată o valoare care se încadrează în valorile care se găsesc în mod normal în
organism, iar metoda analitică precisă (de exemplu, IRMS) nu a determinat originea exogenă a
substanŃei, dar există indicaŃii serioase, cum ar fi o comparaŃie cu profile steroidice de referinŃă, ale unei
posibile utilizări a unei substanŃe interzise, sau atunci când un laborator a raportat prezenŃa unui raport
T/E mai mare de patru (4) la unu (1) si orice metodă analitică precisă (de exemplu, IRMS) aplicată nu a
evidenŃiat originea exogenă a substanŃei, organizaŃia antidoping relevantă va conduce o investigaŃie
ulterioară, revizuind rezultatele testului (testelor) anterior sau efectuând un test (teste) ulterior (ulterioare).
Când o astfel de investigaŃie ulterioară este necesară, rezultatul va fi raportat de laborator ca atipic si
nu pozitiv.
Dacă laboratorul raportează, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), că
substanŃa interzisă este de origine exogenă, nu mai este nevoie de o investigaŃie ulterioară, iar proba va
fi considerată a conŃine acea substanŃă interzisă. Dacă o metodă analitică precisă suplimentară (de
exemplu, IRMS) nu a fost aplicată si un minim de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, organizaŃia
antidoping relevantă va testa sportivul neanunŃat de cel puŃin 3 ori, pe parcursul unei perioade de 3 luni,
pentru a stabili profilul longitudinal al sportivului. Rezultatul care a declansat acest studiu longitudinal va fi
raportat ca rezultat atipic. Dacă profilul longitudinal al sportivului stabilit în urma testelor ulterioare nu este
fiziologic normal, rezultatul va fi raportat ca rezultat pozitiv.
În cazuri individuale, extrem de rare, boldenon de origine endogenă poate fi descoperit la nivele foarte
mici de nanograme pe mililitru (ng/mL) în urină. Când laboratorul raportează astfel de concentraŃii foarte
mici de boldenon si o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) aplicată nu a determinat
originea exogenă a substanŃei, poate fi efectuată o investigaŃie ulterioară prin intermediul testelor
ulterioare.
Pentru 19-norandrosteron, un rezultat pozitiv raportat de un laborator este considerat a fi dovada
stiinŃifică si validă a originii exogene a substanŃei interzise. Într-un astfel de caz nu mai este nevoie de o
investigaŃie ulterioară.
În cazul în care un sportiv nu cooperează la investigaŃii, se va considera că proba sa conŃine o
substanŃă interzisă.
2. AlŃi agenŃi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni
selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.
În această secŃiune:
* "exogen" se referă la substanŃele care nu pot fi produse de organism în mod natural;
** "endogen" se referă la substanŃele care pot fi produse de organism în mod natural.
S2. Hormoni si substanŃe înrudite
Sunt interzise următoarele substanŃe, precum si factorii lor de eliberare:
1. eritropoietina (EPO);
2. hormonul de crestere (hGH), factorii de crestere insulino-similari (de exemplu, IGF-1), factori de
crestere mecanici (MGFs);
3. gonadotropine (LH, hCG); interzise numai în cazul sportivilor bărbaŃi;
4. tipuri de insulină;
5. corticotrofinele
si alte substanŃe cu structură chimică si efecte biologice similare.
Dacă sportivul nu poate demonstra că respectiva concentraŃie s-a datorat unei stări fiziologice sau
patologice, se va considera că o probă conŃine o substanŃă interzisă (conform celor listate mai sus) în
condiŃiile în care concentraŃia substanŃei interzise sau a metaboliŃilor si/sau a unor rapoarte relevante ori
a markerilor din proba sportivului depăseste domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni într-o
asemenea măsură încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene.
Dacă un laborator raportează, utilizând o metodă analitică precisă, că substanŃa interzisă este de
origine exogenă, se va considera că proba conŃine o substanŃă interzisă si va fi raportat un rezultat
pozitiv.
S3. Beta-2-agonisti
ToŃi beta-2-agonistii, inclusiv izomerii lor optici D- si L-, sunt interzisi.
Ca excepŃie, formoterolul, salbutamolul, salmeterolul si terbutalina pot fi utilizate când sunt administrate
prin inhalare, dar necesită o scutire pentru uz terapeutic în procedură restrânsă (PRSUT).

În ciuda acordării oricărei forme de scutire pentru uz terapeutic (SUT), o concentraŃie de salbutamol
(liber plus glucuronat) mai mare de 1.000 ng/mL va fi considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nu
dovedeste că rezultatul anormal a fost consecinŃa utilizării terapeutice a salbutamolului inhalat.
S4. Hormoni antagonisti si modulatori
Următoarele clase sunt interzise:
1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: anastrozol, letrozol, aminoglutetimid,
exemestan, formestan, testolacton;
2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen,
tamoxifen, toremifen;
3. alte substanŃe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;
4. agenŃi care modifică funcŃia (funcŃiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai
miostatinei.
S5. Diuretice si alŃi agenŃi mascatori
AgenŃii mascatori sunt interzisi. Acestia includ: diuretice*, epitestosteron, probenecid, inhibitori de alfareductază
(de exemplu, finasterid, dutasterid), substituenŃi de plasmă (de exemplu, albumină, dextran,
hidroxietil-amidon) si alte substanŃe cu efecte biologice similare.
Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid,
indapamid, metolazon, spironolacton, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă,
hidroclorotiazidă), triamteren si alte substanŃe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e)
similar(e) (cu excepŃia drosperinonei, care nu este interzisă).
___________
* O SUT nu este valabilă dacă proba de urină a sportivului conŃine un diuretic în asociere cu o
substanŃă interzisă la nivelul pragului de infracŃiune sau sub prag.

Publicitate