Avem 100 vizitatori și nici un membru online

Joi 13 Decembrie 2018

LISTA documentelor solicitate AFT în vederea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică

1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, în conformitate cu formularul prezentat în Anexa 3, în 3 exemplare;

2. Actul constitutiv, statutul şi, după caz, actele adiţionale la acestea;

3. Dovada dobândirii personalităţii juridice şi, după caz, a înregistrării modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor;

4. Declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui privind bonitatea AFT;

5. Ultimul extras de cont bancar;

6. Dovada privind situaţia juridică a sediului AFT şi a sediului sau sediilor unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită recunoaşterea;

7. Situaţiile financiare pe ultimii 3 ani, depuse la administraţia financiară;

8. Bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere;

9. Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj (formulare-tip eliberate de autorităţile competente);

10. Autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia în vigoare şi/sau acordurile necesare desfăşurării activităţilor, după caz;

11. Raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani;

12. Documentele care atestă parteneriatul cu alte organizaţii, instituţii publice etc;

13. Numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care AFT colaborează în vederea realizării obiectului de activitate pentru care solicită recunoaşterea;

14. Declaraţia pe propria răspundere a preşedintelui, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în raport, a faptului că AFT nu a desfăşurat activităţi ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri şi nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice;

15. Dovada că cel puţin două treimi din numărul persoanelor juridice constitutive sunt de utilitate publică, în cazul federaţiilor care solicită recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.

16. Dosar de presă privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani (opţional);

17. Regulamentul intern de funcţionare.

NOTĂ: Documentele prevăzute la pct. 9 şi 14 se solicită în original. Documentele prevăzute la pct. 1-8, 10-13 şi 15 - 17 se solicită în copie. Anexa 3 FORMULARUL RAPORTULUI DE ACTIVITATE pe ultimii 3 ani a AFT care solicită recunoaşterea ca fiind de utilitate publică 1. Date privind AFT Denumirea AFT: Denumirea abreviată (dacă este cazul): Tipul de organizaţie: asociaţie / federaţie

Sediul:

Adresa

Judeţul, respectiv municipiul:

Localitatea ......................... cod ......................

Str. ............................. nr. ................

Telefon

Prefix ...................... nr. ..................................

Fax

 

E-mail

 

Situaţia juridică a imobilului

 

 

Dobândirea personalităţii juridice:

 

 În temeiul O.G. nr. 26/2000

Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

Nr. ..... data ....... înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / Registrul federaţiilor

 

Cod fiscal nr. ..................... anul ......................, eliberat de: .................................

Cont bancar nr. ................., deschis la banca .................... Adresa băncii .........................

 

Numele persoanei / persoanelor cu drept de semnătură: .......................

 

Persoane fizice / juridice la constituire

Numărul asociaţilor / numele fondatorilor

Membri asociaţi

 

Fondator / fondatori

 

 

 

2. Obiectul de activitate prevăzut în statut

Scop (se defineşte în conformitate cu art. ................... din statut)

 

Obiective stabilite în statut

- în interes general

- în interes al unor colectivităţi

 

 

 

Programe, proiecte in interes general şi/sau al unor colectivităţi prevăzute în statut

în conformitate cu art. ...........................

Grup-ţintă

 

 

 

       

 

3. Date privind organizarea şi funcţionarea

 

3.1. Organizarea AFT

Organe de conducere, administrare şi control, potrivit statutului

Alese / numite în temeiul ..........

Numele, prenumele, adresa

Profesia / locul de muncă

De conducere (nominalizaţi funcţiile)

 

 

 

De administrare (nominalizaţi funcţiile)

 

 

 

De control (nominalizaţi funcţiile)

 

 

 

Alţi membri cheie

 

 

 

 

 

3.2. Informaţii privind funcţionarea AFT

Activitatea organelor de conducere, administrare şi control

În ultimii 3 ani

Anul:

 

Anul:

 

Anul:

 

Conducere

Număr de şedinţe

 

 

 

În conformitate cu procesele-verbale nr. ........................... /data .......................

 

 

 

Alte documente (specificaţi)

 

 

 

Administrare

Număr de şedinţe

 

 

 

În conformitate cu procesele-verbale nr. ........................... /data .......................

 

 

 

Alte documente (specificaţi)

 

 

 

Control

Număr de şedinţe

 

 

 

În conformitate cu procesele-verbale nr. ........................... /data .......................

 

 

 

Alte documente (specificaţi)

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Personalul administrativ

Personal angajat

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

 

număr

 

număr

 

număr

Cu contract de muncă/convenţie civilă

 

 

 

Voluntari

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

3.4. Dezvoltarea resurselor umane

Programe de formare a personalului organizate de

Domeniul

În ultimii trei ani

Număr persoane formate

Anul:

 

Anul:

Anul:

 

 

AFT

 

 

 

 

 

Alte persoane juridice (specificaţi denumirea acestora)

 

 

 

 

 

Programe pentru atragerea voluntarilor

În ultimii trei ani

Număr de participanţi

Număr de voluntari atraşi

Anul:

 

Anul:

 

Anul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Programe, proiecte în interes general şi/sau al unor colectivităţi

Denumirea programului, proiectului, în conformitate cu Fişa activităţilor

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

Obiective, rezultate, beneficiari, impact, parteneri, buget

Obiective, rezultate, beneficiari, impact,parteneri, buget

Obiective, rezultate, beneficiari, impact, parteneri, buget

 

 

 

 

 

3.6. Principalele mijloace de comunicare şi informare utilizate

Tipul activităţii / Publicaţii

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

 

 

 

 

 

3.7. Dezvoltare teritorială

 

Nr. crt.

Filiale

Adrese / telefon

Persoana de contact

Nr. de membri, nr. de membri asociaţi sau personal al filialei

Anul înfiinţării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Afiliere la nivel naţional

a)      Denumirea şi adresa organismului naţional:

b)      Documentul care atestă afilierea:

c)      Data afilierii:

 

 

3.9. Afiliere internaţională

Denumirea şi adresa organizaţiei internaţionale:

 

Tipul de afiliere

Din anul:

Documentul care atestă afilierea

Membru deplin

 

 

Membru asociat

 

 

Altele, specificaţi

 

 

 

 

3.10. Premii, nominalizări, alte forme de recunoaştere a activităţii

Denumirea

Anul:

Instituţia care a acordat / recunoscut activitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resurse materiale şi financiare

 

Patrimoniul (în conformitate cu ultima balanţă contabilă)

Total valoare, în mii lei:

din care

1. Total imobilizări corporale, din care

 

Construcţii

 

Terenuri

 

Alte mijloace fixe

Mobilier

 

Echipament

 

Altele

 

Mijloace de transport

 

Mobilizări corporale în curs

 

2. Total disponibilităţi băneşti, din care

 

Lei

 

Valută

 

Venituri

(în conformitate cu ultima balanţă contabilă),

din care

Total, în mii lei:

din care

Resurse obţinute de la bugetul de stat

 

Resurse obţinute de la bugetul local

 

Cotizaţiile membrilor

 

Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate

 

Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile

 

Venituri realizate din activităţi economice proprii

 

Donaţii, sponsorizări sau legate

 

Finanţări, granturi

 

 

 

 

Mişcarea patrimonială

Valoarea activului în mii lei

Anul:

Anul:

Anul:

 

 

 

 

 

 

Programe, proiecte desfăşurate cu finanţare externă (în ultimii 3 ani)

Perioada / anul

Denumirea programului, proiectului

Valoarea

Finanţatorul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe, proiecte subvenţionate de la bugetul de stat / local (în ultimii 3 ani)

Perioada / anul

Denumirea programului, proiectului

Valoarea

Temeiul legal şi sursa subvenţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societăţi comerciale înfiinţate

Denumirea

Anul înfiinţării

Obiectul de activitate

Adresa

Codul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI

FIŞA* nr.:

privind activităţile în interes general şi/sau al unor colectivităţi, desfăşurate

de AFT

1. Denumirea activităţii:

2. Scop:

3. Obiectiv:

4. Durata în timp

Data începerii activităţii

Observaţii

Limitată

 

 

Nelimitată

 

 

5. Aria de desfăşurare

Se specifică localitatea, judeţul / localităţile, judeţele

Locală

 

 

Judeţeană

 

 

Naţională

 

 

 

6. Categoria de persoane beneficiare

Nr. de beneficiari

Caracteristici socio-economice ale grupului-ţintă

 

 

 

7. Precizaţi modalitatea de selectare a beneficiarilor activităţilor:

8. Descrieţi modalităţile privind implicarea beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

9. Descrieţi activităţile desfăşurate şi metodele de lucru utilizate:

10. Resurse umane utilizate

Nr.

Număr de persoane cu funcţie de

Categoria socio-profesională

conducere

execuţie

 

Încadrat cu contract de muncă/convenţie civilă

 

 

 

 

Voluntari

 

 

 

 

 

11. Numele persoanei care conduce şi administrează activitatea:

12. Costul programului, proiectului pe toată durata finanţării sau, după caz, costul anual al serviciului, în conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentaţiei, din care:

Total, în mii lei sau valuta în care a fost finanţat programul, proiectul, din care:

Contribuţia AFT:

 

Subvenţii de la bugetul de stat

 

Subvenţii de la bugetul local

 

Contribuţii ale partenerilor externi

 

Contribuţii ale beneficiarilor

 

Altele

 

13. Costul lunar pe beneficiar:

14. Parteneri implicaţi

Forma parteneriatului

 

 

 

 

 

 

15. Autorizaţii necesare desfăşurării activităţii

Instituţia care a eliberat autorizaţia

Nr. documentului ........................ / data ............

 

 

 

16. Evaluarea activităţilor, metodelor utilizate

Când a avut loc evaluarea

Cine a evaluat activitatea

Măsuri luate în urma evaluării

 

 

 

 

           

17 Rezultatele activităţii (specificaţi indicatorii de performanţă utilizaţi):

18. Efectele benefice ale activităţii:

18.1. Modalităţile de informare privind activităţile şi rezultatele acestora:

18.2. Alte comentarii privind activitatea desfăşurată:

Numele şi prenumele persoanei desemnate pentru a oferi informaţii suplimentare:

Telefon:

Numele şi prenumele preşedintelui AFT

 

Data

Ştampila AFT

     

*) Se completează pentru fiecare activitate

Publicitate