Avem 113 vizitatori și nici un membru online

Joi 13 Decembrie 2018

Anexa 1

Condiţii şi  criterii pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică a AFT care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului.

O asociaţie sau o federaţie de şi pentru tineret poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

Condiţia a)

Activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz, şi

funcţionează de cel puţin 3 ani anterior datei depunerii cererii pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.

Criterii pentru condiţia a)

Documente care se analizează

Îndeplinirea

criteriului (se notează cu DA sau NU)

1. Activitatea în interes general şi/sau al unor colectivităţi se desfăşoară în sfera de competenţă a Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului, conform atribuţiilor prevăzute în H.G. nr. 1721/2008.

Statut, Act constitutiv, pct. 2 din Raportul de activitate     

 

2. Nu desfăşoară activităţi angajate politic în mod partizan, inclusiv activităţi de sprijinire sau de promovare a unor partide sau alianţe politice ori electorale, candidaţi în alegeri sau persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.

Idem

 

3. Nu desfăşoară activităţi exclusiv în interesul personal nepatrimonial al asociaţilor sau fondatorilor.

Idem

 

4. Durata de funcţionare, conform statutului, permite desfăşurarea pe durată nedeterminată a unor activităţi în interes general şi/sau al unor colectivităţi.

Statut, Act constitutiv

 

Condiţia b)

 A realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

Criterii pentru condiţia b)

Indicatori de realizare a criteriului

Documente care se analizează

Realizarea indicatorului (se notează cu DA sau NU)

Îndeplinirea criteriului (se notează cu DA sau NU)

1. AFT face dovada bunei desfăşurări a activităţii organelor de conducere, administrare şi control, în conformitate cu prevederile statutare

a. Definirea clară a atribuţiilor organelor de conducere, administrare şi control

Statut, pct. 3.1 din Raportul de activitate

 

 

b. Existenţa rapoartelor, proceselor-verbale etc., care atestă funcţionarea organelor de conducere, administrare şi control

Pct. 3.2 din Raportul de activitate, copii de pe documente

 

 

c. În statut există prevederi referitoare la soluţionarea conflictelor de interes apărute în activitatea AFT

Statut, Regulamentul intern de funcţionare

 

 

d. Există personal angajat permanent

Pct. 3.1, 3.3 din Raportul de activitate

 

 

2. AFT face dovada funcţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare

a. Depunerea formularelor situaţiilor financiare anuale la administraţia financiară din raza teritorială în care AFT îşi are sediul

Copii de pe formularele situaţiilor financiare anuale depuse

 

 

b. Plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate la bugetul de stat

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj, în cazul personalului angajat

 

 

c. Are autorizaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţilor statutare

Autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia în vigoare şi/sau acordurile necesare desfăşurării activităţilor, copii de pe documente

 

 

3. AFT dispune de resurse financiare, materiale şi umane adecvate funcţionării

a. Dispune de un sediu adecvat şi de dotări destinate în exclusivitate realizării activităţilor în interes general şi/sau al unor colectivităţi

Pct. 1 din Raportul de activitate, copie de pe documentul privind situaţia juridică a sediului

 

 

b. A dezvoltat în teritoriu filiale sau puncte de lucru adecvate realizării de activităţi în interes general şi/ sau  al unor colectivităţi (în cazul AFT care desfăşoară activităţi în interes general)

Pct. 3.7 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate

 

 

c. Resursele financiare de care dispun permit realizarea activităţilor în interes general şi/sau al unor colectivităţi

Pct. 4 din Raportul de activitate, copii de pe documentele contabile

 

 

4. AFT face dovada unei bune comunicări şi colaborări cu grupul ţintă, alte organizaţii,instituţi publice

a. Publicaţii, editări tipărituri, alte mijloace de informare

Fişa activităţilor

 

 

b. Colaborează cu alte organizaţii, instituţii publice etc. în vederea dezvoltării de programe,  proiecte comune şi/sau finanţării acestora

Documente care atestă parteneriatul cu alte organizaţii, instituţii publice, etc. şi pct. 3.6 din Raportul de activitate

 

 

5. Obiectivele în interes general şi/sau al unor colectivităţi, realizate au fost semnificative în raport cu obiectivele stabilite prin actul constitutiv sau prin statut

A realizat majoritatea obiectivelor în interes general şi/sau al unor colectivităţi stabilite prin actul constitutiv sau prin statut.

Pct. 2, pct. 3.5, Fişa activităţilor din Raportul de activitate

 

 

6. Activităţile în interes general şi/sau al unor colectivităţi, realizate sunt de utilitate publică.

 Programele, proiectele derulate în interes general şi/sau al unor colectivităţi, au condus la rezultate benefice pentru grupul ţintă.

Fişa activităţilor

 

 

Condiţia c)

A desfăşurat o activitate anterioară semnificativă, prin derularea de programe,  proiecte specifice scopului său, însoţite de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică;

Criterii pentru condiţia c)

Indicatori de realizare a criteriului

Documente care se analizează

Realizarea indicatorului (se notează cu DA sau NU)

Îndeplinirea criteriului (se notează cu DA sau NU)

1. Activităţile desfăşurate anterior au  fost adecvate îndeplinirii obiectivelor statutare

Activităţile desfăşurate au condus la îndeplinirea obiectivelor în interes general şi/sau al unor colectivităţi prevăzute în statut

Statut, pct. 2 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate

 

 

2. Dezvoltă programe, proiecte

Dezvoltă şi îmbunătăţeşte, prin programe, proiecte specifice activităţilor în interes general şi/sau al unor colectivităţi, serviciile acordate, în funcţie de evaluarea periodică a acestora

Pct. 3.5 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate

 

 

3. Susţinerea activităţilor şi serviciilor din punct de vedere tehnic, patrimonial

a. Utilizează resurse umane adecvate activităţilor desfăşurate:

- personal încadrat cu contract de muncă, conventie civilă;

- dezvoltă programe de formare a personalului şi atragere a voluntarilor.

Pct. 3.3,3.4 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate

 

 

b. Are capacitatea de autofinanţare a programelor, proiectelor iniţiate de cel puţin 30% din costul total al acestora.

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate;

Bilanţul pe ultimii 3 ani şi ultima balanţă de verificare

 

 

c. Are capacitatea de a atrage mai multe surse de finanţare.

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate;

Bilanţul pe ultimii 3 ani şi ultima balanţă de verificare

 

 

d. Dispune de resursele materiale şi financiare adecvate desfăşurării activităţilor

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate;

Bilanţul pe ultimii 3 ani şi ultima balanţă de verificare

 

 

e. Există rezultate ale programelor, proiectelor derulate.

Fişa activităţilor din Raportul de activitate

 

 

4. Situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli reflectă desfăşurarea activităţilor în interes general şi/sau al unor colectivităţi.

a. Concordanţa dintre prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi datele reflectate în situaţiile financiare anuale

Pct. 4 din Raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale.

 

 

b. Cheltuieli adecvate activităţilor desfăşurate

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din Raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale.

 

 

c. Cheltuieli în concordanţă cu veniturile obţinute

Pct. 4 din Raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale.

 

 

           

 Condiţia d)

 Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial.

Criterii pentru condiţia d)

Documente care se analizează

Îndeplinirea criteriului (se notează cu DA sau NU)

Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori nu a scăzut sub valoarea patrimoniului iniţial

Pct. 4 din Raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale.

 

 

 

Publicitate