Avem 47 vizitatori și nici un membru online

Joi 13 Decembrie 2018

Ministrul Tineretului şi Sportului, numit în funcţie în baza Decretului Preşedintelui României nr.1210 / 2009 pentru desemnarea unui membru al Guvernului României;

Având în vedere O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr.1721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;

Nota Comisiei pentru elaborarea şi verificarea condiţiilor şi criteriilor privind recunoaşterea asociaţiilor şi federaţiilor de şi pentru tineret ca fiind de utilitate publică;

Emite următorul:

ORDIN

Art. 1 În sensul prezentului ordin, se definesc şi sunt eligibile pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, asociaţiile şi federaţiile de şi pentru tineret, denumite în continuare AFT, persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor sunt adresate tinerilor, în cazul asociaţiilor şi federaţiilor de tineret;

b) cel puţin două treimi din numărul total de membri sunt tineri, în cazul asociaţiilor de tineret şi cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul persoanelor juridice constitutive sunt tineri, în cazul federaţiilor de tineret;

c) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor sunt adresate tinerilor, în cazul asociaţiilor şi federaţiilor pentru tineret.

Art. 2 În sensul prezentului ordin, prin activităţi în interes general sau al unor colectivităţi din sfera de competenţă a Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului se înţelege:

a) Activităţi de tineret de integrare socioprofesională, respectiv programe, proiecte, servicii la nivel local, judeţean, naţional, privind participarea tinerilor sub toate formele ei de manifestare (civică, politică, economică, culturală, la educaţie, mobilitate, voluntariat), stimularea creativităţii şi antreprenoriatului, atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială, sprijinirea formării, pregătirii şi perfecţionării profesionale, promovarea dialogului intercultural, a valorilor europene, informarea şi consilierea tinerilor, încurajarea sportului şi turismului, organizarea de tabere pentru tineri, înfiinţarea de centre de tineret, în cazul activităţilor în interes general.

b) Activităţi de tineret de integrare socioprofesională, respectiv programe, proiecte, servicii pentru grupuri ţintă care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultură, orientare religioasă, socială, profesională şi altele asemenea, în cazul activităţilor în interesul unor colectivităţi.

Art. 3 Se aprobă Condiţiile şi criteriile pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică a AFT care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul tineretului, prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 Se aprobă Lista documentelor solicitate AFT pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, prevăzută în Anexa 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5 Se aprobă formularul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani a AFT care solicită recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, prevăzut în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6

(1) În vederea recunoaşterii AFT ca fiind de utilitate publică, Comisia constituită prin OMTS nr.1362/2009 analizează documentaţia solicitată şi verifică respectarea condiţiilor şi criteriilor aprobate prin prezentul ordin.

(2) În cazul în care constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor, în termen de 60 de zile de la primirea cererii, Comisia înaintează ministrului tineretului şi sportului propunerea pentru recunoaşterea AFT ca fiind de utilitate publică. Aceasta este transmisă, potrivit legii, Guvernului.

(3) În cazul în care constată neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor şi criteriilor, Comisia transmite AFT solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

(4) După verificarea condiţiilor şi criteriilor de către Comisie, sarcinile specifice privind utilitatea publică revin direcţiei cu atribuţii în acest sens conform Regulamentului de Organizare si Funcţionare.

(5) Direcţia propune ministrului tineretului şi sportului transmiterea la Guvern a solicitării privind retragerea actului de recunoaştere a AFT ca fiind de utilitate publică, în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale.

Ministru Sorina Luminiţa PLĂCINTĂ

Publicitate