Avem 42 vizitatori și nici un membru online

Joi 13 Decembrie 2018

SECŢIUNEA 1

Cheltuieli de transport

ART. 9

    (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz:

    a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;

    b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante;

    c) cu mijloace de transport în comun;

    d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;

    e) cu avionul, clasa economică;

    f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

    g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.

    (2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.

    (3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.

    ART. 10

    Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile trimiţătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

    a) cu avionul, la clasa economică;

    b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

    c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare;

    d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii;

    e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

    ART. 11

    (1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:

    a) taxele pentru trecerea podurilor;

    b) taxele de traversare cu bacul;

    c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

    d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

    e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;

    f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea.

    (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:

    a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă;

    b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;

    c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Cheltuieli de cazare

 

    ART. 12

    (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne se poate face, după caz:

    a) în unităţile de cazare pentru sportivi;

    b) în cămine şcolare sau studenţeşti;

    c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii;

    d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

    (2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

    (3) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz:

    a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

    b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

    (4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

    (5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Cheltuieli de masă

 

    ART. 13

    (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează:

                                                                     - lei/zi -

 ______________________________________________________________________________

|                          Acţiunea                           | Limite         |

|                                                             | maxime/persoană|

|_____________________________________________________________|________________|

| a) Competiţii sportive interne:                             |                |

| - de nivel comunal, orăşenesc sau municipal                 |   până la 35   |

| - de nivel judeţean                                         |   până la 40   |

| - de nivel zonal sau interjudeţean                          |   până la 50   |

| - de nivel naţional                                         |   până la 55   |

|_____________________________________________________________|________________|

| b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară,       |                |

| organizate şi/sau finanţate, după caz, de:                  |                |

| - cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului|                |

| Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport       |                |

| judeţene şi a municipiului Bucureşti                        |   până la 55   |

| - federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive |                |

| naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii   |                |

| publice de nivel naţional                                   |   până la 70   |

|_____________________________________________________________|________________|

| c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive             |                |

| internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau       |                |

| finanţate de:                                               |                |

| - cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului|                |

| Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport       |                |

| judeţene şi a municipiului Bucureşti                        |   până la 60   |

| - federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii        |                |

| sportive naţionale                                          |   până la 70   |

| - Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi      |                |

| Sportiv Român, ministerele şi alte instituţii publice de    |                |

| nivel naţional                                              |   până la 80   |

|_____________________________________________________________|________________|

 

    (2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice.

    (3) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.

    (4) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

    (5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

    (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii.

    (7) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea.

    (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia.

    (9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

    (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Cheltuieli privind alimentaţia de efort

 

    ART. 14

    (1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

    a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă - până la 700 lei lunar/persoană;

    b) de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive, pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană.

    (2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federaţiile sportive naţionale, de direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta.

    (3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă sau de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 15

    Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda alimentaţie de efort.

    ART. 16

    Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane

 

    ART. 17

    (1) Organizaţiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele următoare:

                                                                      - lei -

 ______________________________________________________________________________

| Competiţii sportive    |                                                     |

| internaţionale         |             Competiţii sportive interne:            |

| organizate de:         |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| federaţii | alte       | de nivel      | de nivel | de nivel      | de nivel |

| sportive  | organizaţii| comunal,      | judeţean | zonal sau     | naţional |

| naţionale | sportive   | orăşenesc sau |          | interjudeţean |          |

|           |            | municipal     |          |               |          |

|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|

|     210   |     140    |       30      |     60   |      100      |    140   |

|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|

 

    (2) Indemnizaţia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:

    a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1);

    b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia arbitrului principal.

    (3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2 - 4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei.

    (4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor.

    (5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

 

    ART. 18

    Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate astfel:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |       Categoria de asiguraţi       |    Finanţarea      |    Perioada   |

|crt.|                                    |    cheltuielilor   |               |

|____|____________________________________|____________________|_______________|

| 1. | Sportivi, antrenori şi alţi        | Cluburile sportive | anual         |

|    | specialişti ai clubului            |                    |               |

|____|____________________________________|____________________|_______________|

| 2. | Sportivi, antrenori şi alţi        | Federaţiile        | pe perioada   |

|    | specialişti din cadrul loturilor   | sportive naţionale | acţiunilor de |

|    | naţionale şi olimpice, precum şi   |                    | pregătire şi a|

|    | cei aflaţi în pregătire la centrele|                    | competiţiilor |

|    | naţionale olimpice de pregătire a  |                    |               |

|    | juniorilor                         |                    |               |

|____|____________________________________|____________________|_______________|

| 3. | Membrii delegaţiilor sportive      | Comitetul Olimpic  | pe perioada   |

|    | participante la:                   | şi Sportiv Român   | acţiunii      |

|    | - jocurile olimpice;               |                    |               |

|    | - festivalul olimpic al tineretului|                    |               |

|    | tineretului european               |                    |               |

|____|____________________________________|____________________|_______________|

| 4. | Membrii delegaţiilor sportive      | Titularul acţiunii | pe perioada   |

|    | participante la competiţiile       |                    | acţiunii      |

|    | prevăzute la lit. b), c), d), f),  |                    |               |

|    | g), h) şi i) ale art. 25 alin. (1) |                    |               |

|____|____________________________________|____________________|_______________|

| 5. | Materiale, echipament, mijloace de | Titularul acţiunii | pe perioada   |

|    | transport şi alte bunuri           |                    | acţiunii      |

|____|____________________________________|____________________|_______________|

 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

 

    ART. 19

    Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.

 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

 

    ART. 20

    (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale vitamine, susţinătoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale, pentru perioada acţiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiţiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:

    a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv;

    b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv.

    (2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti pot să procure, în baza prescripţiei medicale:

    a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;

    b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

    ART. 21

    (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:

    a) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice;

    b) federaţiile sportive naţionale, pentru sportivii loturilor naţionale;

    c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimaţi.

    (2) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

    (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

 

    SECŢIUNEA a 9-a

    Alte categorii de cheltuieli

 

    ART. 22

    (1) Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru:

    a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;

    b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;

    c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;

    d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;

    e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;

    f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;

    g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

    h) activităţi culturale;

    i) plata lectorilor şi a translatorilor;

    j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

    k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;

    l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.

    (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, organizaţiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

    a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

    b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;

    c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

    d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;

    e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;

    f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;

    g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.

    (3) Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot efectua cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele internaţionale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.

    (4) Cluburile sportive deţinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort.

    (5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaţiei pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.

    ART. 23

    (1) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:

    a) pentru cele organizate în ţară:

 ______________________________________________________________________________

|              Acţiunea          |        Finanţatorul    |      Valoarea      |

|________________________________|________________________|____________________|

| Campionate mondiale şi europene| Organizatorul acţiunii | până la 230 lei/   |

|                                |                        | delegaţie sportivă |

|________________________________|________________________|____________________|

| Alte competiţii sportive       | Organizatorul acţiunii | până la 200 lei/   |

| internaţionale                 |                        | delegaţie sportivă |

|________________________________|________________________|____________________|

| Alte acţiuni sportive          | Organizatorul acţiunii | până la 175 lei/   |

| internaţionale                 |                        | delegaţie sportivă |

|________________________________|________________________|____________________|

 

    b) la acţiunile sportive internaţionale organizate în străinătate:

 ______________________________________________________________________________

|              Acţiunea          |        Finanţatorul    |      Valoarea      |

|________________________________|________________________|____________________|

| Jocurile olimpice              | Comitetul Olimpic şi   | până la 3.000 lei/ |

|                                | Sportiv Român          | ramură de sport    |

|________________________________|________________________|____________________|

| Campionate mondiale şi europene| Organizaţia sportivă   | până la 2.000 lei/ |

|                                | participantă           | acţiune            |

|________________________________|________________________|____________________|

| Alte competiţii sportive       | Organizaţia sportivă   | până la 1.500 lei/ |

| internaţionale                 | participantă           | acţiune            |

|________________________________|________________________|____________________|

| Alte acţiuni sportive          | Organizaţia sportivă   | până la 1.200 lei/ |

| internaţionale                 | participantă           | acţiune            |

|________________________________|________________________|____________________|

 

    (2) Costul materialelor de promovare a activităţii sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).

    ART. 24

    (1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

    (2) Cluburile sportive pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

Publicitate