Avem 355 vizitatori și nici un membru online

Sâmbătă 18 August 2018

Art. 87
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 88
Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de catre organizatori a participarii la competitiile sportive oficiale inscrise in calendarele federatiilor sportive nationale pe ramuri de sport;
b) participarea la activitatile sportive organizate a sportivilor care nu prezinta avizul medical, conform prevederilor art. 55;
c) prezentarea unor declaratii sau documente inexacte in baza carora s-a operat inscrierea la competitii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabila cu amenda, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune;
d) ingradirea de catre detinatorii de baze sportive a accesului celor indreptatiti sa le utilizeze;
e) organizarea manifestarilor sportive fara a asigura conditiile prevazute prin regulamentul federatiei sportive nationale respective;
f) administrarea necorespunzatoare a bazelor si a instalatiilor sportive de catre detinatorii acestora sau de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta asupra lor, sanctionabila cu amenda, potrivit legii, daca fapta nu constituie infractiune;
g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele si autorizatiile de functionare;
h) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale Agentiei Nationale pentru Sport.
i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic catre Comitetul Olimpic Roman;
j) neinregistrarea bazelor sportive in Registrul bazelor sportive;
k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).
Art. 88'1
In situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agentia Nationala pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica.
Art. 89
(1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. a) - c);
b) cu amenda de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. d) - f), i) si j);
c) cu amenda de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. g) si h);
d) cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevazute la art. 88 lit. k).
Art. 89
(1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. a) - c);
b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. d) - f);
c) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. g) si h).
(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
Art. 90
In cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 88, pe langa amenda se vor aplica si sanctiunile specifice autoritatii disciplinare in sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.
Art. 91
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 89 se fac de:
a)personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;
b) directorii directiilor pentru sport judetene sau/si a municipiului Bucuresti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritoriala aferenta;
c) alte persoane imputernicite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
(2) Persoanele autorizate prevazute la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni in raport cu gravitatea lor, pe baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respective al directiilor de sport judetene si a municipiului Bucuresti.
Art. 92
(1) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 78'1 si 79 de catre autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin schimbarea destinatiilor acestora, se sanctioneaza prin reintoarcerea de drept a bazelor si/sau instalatiilor sportive in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 93
Nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) si ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de infiintare a structurii sportive in culpa.

Publicitate